ஞாயிறு, ஏப்ரல் 05, 2015

உயிர் வதை - திருத்திய பதிப்பு !

அன்றாட நிகழ்வுகளில் கலந்து கிடக்கும் கருக்களையே இந்த தொகுப்பில் உள்ள சிறுகதைகள் அடித்தளமாக கொண்டிருக்கிறது. இந்த சமூகத்துக்கு தீங்கான எதையும் இந்த கதைகள் போதிக்கவில்லையென்பதால் குடும்பத்தில் அத்தனைபேரும் மகிழ்வோடு படிக்கலாம். 2013 ல் முதன்முதலாக வெளியாகி தொடர்ந்து விற்பனையாகிக்கொண்டிருக்கும் இந்த தொகுப்பு மார்ச் 2015 ல் மேலும் ஐந்து சிறுகதைகளுடன் செம்மையாக திருத்தப்பட்டு அமேசான் தளங்களில் இப்போது கிடைக்கிறது.வாசகர்கள் நல்ல எழுத்தை வரவேற்கவேண்டுகிறேன்.- வில்லவன்கோதை


Total
24
2013-07-27
ueir vathai
Amazon Europe - GBP
£3.30
£1.62
1
2013-09-17
ueir vathai
Amazon
$5.00
$2.15
1
2014-01-25
ueir vathai
Amazon
$6.00
$2.15
1
2014-01-28
ueir vathai
Amazon
$6.00
$2.15
1
2014-09-05
ueir vathai
Amazon
$6.00
$2.15
1
2014-09-08
ueir vathai
Amazon
$6.00
$2.15
1
2014-09-17
ueir vathai
Amazon
$6.00
$2.15
1
2014-11-12
ueir vathai
Amazon
$6.00
$2.15
1
2014-11-12
ueir vathai
Amazon
$6.00
$2.15
1
2014-11-12
ueir vathai
Amazon
$6.00
$2.15
1
2014-11-21
ueir vathai
Amazon
$6.00
$2.15
1
2014-11-26
ueir vathai
Amazon
$6.00
$2.15
1
2014-11-26
ueir vathai
Amazon
$6.00
$2.15
1
2014-11-26
ueir vathai
Amazon
$6.00
$2.15
1
2014-11-26
ueir vathai
Amazon
$6.00
$2.15
1
2014-11-26
ueir vathai
Amazon
$6.00
$2.15
1
2014-11-26
ueir vathai
Amazon
$6.00
$2.15
1
2014-12-06
ueir vathai
Amazon Europe - GBP
£3.30
£1.62
1
2014-12-22
ueir vathai
Amazon
$6.00
$2.15
1
2014-12-27
ueir vathai
Amazon
$6.00
$2.15
1
2014-12-28
ueir vathai
Amazon
$6.00
$2.15
1
2015-01-27
ueir vathai
Expanded Distribution
$6.00
$2.15
1
2015-03-08
ueir vathai
Amazon
$6.00
$2.15
1
2015-03-09
ueir vathai
Amazon
$6.00
$2.15
1